فهرست بستن

حق الزحمه خدمات مهندس مجری ذیصلاح ساختمان بر اساس تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۹ که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اعلام شده است، برای قراردادهای نوع «پیمان مدیریت» به قرار زیر قابل محاسبه می باشد:

جهت دانلود نمونه قرارداد مجری به شکل پیمان مدیریت اینجا کیلک نمایید.