فهرست بستن

پیرو دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان(اصلاحیه)

پیرو ابلاغ دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان به شماره ۰۲/۱۰۰/۵۶۰۹۶ مورخ ۲/۱۱/۸۷ و بخشنامه شماره ۴۶۴۵۹/۴۰۰ مورخ ۱۴/۹/۸۸، اصلاحات زیر به منظور رفعه معضل گردش کار صدور پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمانبا استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان در بخش اجرا جهت اقدام لازم ایفاد می گردد.

ادامه ..

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ۴، ۳۰ ﻭ ۳۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ ﺍﺳـﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ۱۳۷۴ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﻭ ﺑﻨـﺪ (ﺩ) ﺗﺒﺼـﺮﻩ (۶) ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟـﻪ ﺳـﺎﻝ ۱۳۸۶ ﻛـﻞ ﻛﺸـﻮﺭ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣـﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺻـﺪﻭﺭ ﺍﻳـﻦ ﺍﺑﻼﻏﻴـﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳـﺮ ﻛﺸـﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻛﻠﻴـﻪ ﺳـﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫـﺎ ﻭ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻫـﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ :

ادامه ..
تماس با پشتیبانی
Scan the code