فهرست بستن

درباره ما:

مرام نامه سایت مجر ی ها:

سایت مجری ها به منظور فراهم نمودن زمینه ارتباط  مستقیم میان مهندسان و سازندگان و مالکان ساختمان (کارفرمایان) فعالیت می نماید. اخلاق مهندسی سرلوحه فعالیت های این سایت می باشد. هدف ما حذف رانت و زیاده خواهی و دلال بازی هایی که سبب تضییع حقوق مهندسان و سازندگان و مالکان می شود، می باشد.

ما بابت معرفی مهندسان و سازندگان و مالکان به یکدیگر کمیسیون (درصدی) از قرارداد طرفین را دریافت نمی نماییم.همچنین دخل و تصرفی در خصوص توافقات طرفین نداریم.

 


حامیان سایت

حامیان سایت مجری ها،  در طول مدت بیش از ۵ سال از شروع فعالیت سایت، اعضا ، مهندسان و سازندگان و مالکان محترمی می باشند که به ما اعتماد نموده اند و با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را در بهبود ارائه خدمات یاری نموده اند.

ما از سازندگان و مالکان محترم بابت ثبت درخواست  “نیاز به مهندس مجری ساختمان یا سرپرست کارگاه” برای پروژه های ساختمانی شان در سایت مجری ها مبلغی دریافت نمی نماییم.

تماس با پشتیبانی
Scan the code