فهرست بستن

مهندسان و شرکت های مهندسی که در زمان ثبت نام یا پس از ثبت نام در سایت مجری ها، نسبت به ارسال تصویر پشت و روی پروانه اشتغال بکار خود به ایمیل سایت مجری ها به نشانی Mojriha@Gmail.com اقدام می نمایند.

پس از بررسی و احراز پروانه اشتغال بکار آنها توسط سایت، نشان تایید سایت با عبارت “احراز هویت شده” برای صفحه اختصاصی آنها در سایت مجری ها درج می گردد.

تماس با پشتیبانی
Scan the code