فهرست بستن

پیرو دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان (اصلاحیه)

تاریخ: ۸۹/۰۴/۰۲

شماره: ۴۳۰/۲۰۸۲۸

روسای محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان

سلام علیکم

پیرو ابلاغ دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان به شماره ۵۶۰۹۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۸۷/۱۱/۲ و بخشنامه شماره ۴۰۰/۴۶۴۵۹ مورخ ۸۸/۹/۱۴، اصلاحات زیر به منظور رفعه معضل گردش کار صدور پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان در بخش اجرا جهت اقدام لازم ایفاد می گردد.

الف) اشخاص حقوقی سازنده مسکن و ساختمان، چنانچه بخواهند خدمات خود را فقط در قالب قرارداد اجرای ساختمان (پیمان مدیریت)، ارائه دهند از شمول دستورالعمل فوق الذکر مستثنی و مطابق شرایط زیر احراز صلاحیت می شوند.

۱- شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت ، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تأسیس آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد.

۲- در موضوع شرکت، انجام خدمات اجرای ساختمان باشد.

۳- عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا کانون کاردانهای استان.

۴- حداقل دو نفر از مدیران شرکت باید مهندس یا کاردان دارای پروانه اشتغال به کار باشند که یک نفر آنان در رشته عمران و نفر بعدی می تواند در یکی از رشته های هفتگانه ساختمان و یا مرتبط با آن به استثنای رشته شهرسازی باشد و در شرکت به طور تمام وقت اشتغال به کار داشته باشند.

۵- ارائه سوابق حرفه ای در امر اجراء اعضاء هیأت مدیره و سایر شاغلین امتیاز آور شرکت حسب مورد بر اساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی و یا انطباق با لیست بیمه کارهای اجرا شده می باشد.

۶- ظرفیت اشتغال سازندگان حقوقی و سایر شرایط لازم برای اخذ پروانه و تعیین حدود صلاحیت آنان در یک برش زمانی به شرح جدول ۱ می باشد.

تبصره ۱: در هر کارگاه ساختمانی باید یک نفر رئیس کارگاه که دارای پروانه اشتغال به کار باشد، به عنوان نماینده تام الاختیار مجری به صورت تمام وقت حضور داشته و به کارفرما، دستگاه نظارت، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان معرفی شود که صلاحیت شخص مذکور مطابق جدول زیر می باشد.

تبصره ۲: حداکثر زیربنای هر یک از کارهای اجرایی سازندگان حقوقی در پایه های ۳، ۲، ۱ به ترتیب ۳۰۰۰، ۶۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ مترمربع می باشد.

تبصره ۳: برای کارهای اجرایی با زیربنای بیش از ۱۰۰۰۰ مترمربع استفاده از خدمات سازندگان حقوقی که براساس موارد فوق الذکر و سایر موارد مندرج در دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان تعیین صلاحیت شده اند، الزامی است.

ب) اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار در رشته عمران یا معماری اگر بخواند خدمات خود را فقط در قالب قرارداد اجرای ساختمان (پیمان مدیریت) ارائه دهند مطابق جدول زیر تعیین صلاحیت می شوند.

تبصره ۱: تعداد کار مجاز اشخاص حقیقی سازنده مسکن و ساختمان یک کار می باشد و چنانچه آن کار به مرحله اتمام عملیات سفتکاری برسد سازنده می تواند کار دیگری را تقبل تعهد اجرا نماید مشروط بر آنکه برای کار اول خود یک نفر رئیس کارگاه مطابق شرایط مندرج در جدول شماره ۲ تعیین نماید.

تبصره ۲: اشخاص حقیقی طراح یا ناظر در صورتیکه بخواهند در بخش اجرا فعالیت نمایند به منظور تطبیق شرایط و فقط یکبار، ۵۰%  ظرفیت مصرفی در بخشهای نظارت یا طراحی از درصد ظرفیت اشتغال به کار ایشان در بخش اجرا کسر و ظرفیت اجرای شخص مذکور محاسبه می شود.

ج) اشخاص حقوقی سازنده مسکن و ساختمان که مطابق دستورالعمل فوق الاشعار تعیین صلاحیت شده اند. چنانچه بخواهند صرفاً بصورت پیمانکاری (اجرای ساختمان با مصالح) فعالیت نمایند می توانند از افزایش ظرفیت اشتغال به کار به شرح جدول زیر استفاده نمایند.

تبصره ۱: با ابلاغ این اصلاحیه، تبصره ۳ جزء بند الف ماده ۲ دستورالعمل شماره ۰۲/۱۰۰/۵۶۰۹۶ مورخ ۱۲/۱۱/۸۷ لغو و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری چنانچه سایر موارد مربوط به دستورالعمل مذکور را رعایت نمایند مشمول افزایش ظرفیت مندرج در جدول شماره ۴ می شوند.

تبصره ۲: پیمانکاران مذکور به منظور تطبیق پروانه اشتغال به کار خود با شرایط مندرج در تبصره ۱ باید حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۳/۴/۸۹ اقدام نمایند بدیهی است ادامه کارهای اجرایی قبلی بلامانع و تقبل تعهد کارهای جدید فقط در مهلت مقرر مذکور امکان پذیر می باشد.

تبصره ۳: اشخاص حقوقی مشمول بند (ج) می توانند حداکثر نصف ظرفیت اشتغال به کار خود را مطابق جدول شماره ۴ بصورت قرارداد پیمان مدیریت استفاده نمایند. مشروط بر اینکه مجموع ظرفیت اشتغال بکار ایشان از مفاد جدول فوق تجاوز ننماید.

تبصره ۴: استفاده از خدمات رئیس کارگاه با رعایت حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در جدول شماره ۲ این دستورالعمل برای اشخاص حقوقی مشمول بند (ج) الزامی است.

تبصره ۵: قرارداد اجرای ساختمان با مصالح (پیمانکاری) باید به تأیید سازمان مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان استان برسد.

 

اصلاحیه سایر موارد دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان متعاقباً ابلاغ می شود.

پیشنهاد می گردد در ادامه مطالب فوق ، مقاله زیر را هم مطالعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با پشتیبانی
Scan the code